پروژه بیمارستان دماوند
کارفرما : وزارت بهداشت

موقعیت : شهرستان دماوند
کاربری : درمانی
بنای کل : 7000متر مربع