پروژه تجاری لوتکالوتوس

آرشیتکت : مهندس زند
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : مازندران-رویان
کاربری : تجاری
بنای کل : 10.000 متر مربع