پروژه مسکونی استانبول
کارفرما : مهندس قلیوند
آرشیتکت : مهندس موسی پناه
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : فرشته-استانبول
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 12000 متر مربع