پروژه مسکونی برج باغ برلیان
کارفرما : آقای آ عبداله                                                                                                                                    آرشیتکت : مهندس نیکبخت
مشاور تاسیسات الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : دروس
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 11000 متر مربع