پروژه موزه همدان
کارفرما : سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : همدان
کاربری : موزه