پروژه ورزشگاه سعیدی

مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : محلاتی
کاربری : ورزشی