پروژه ورزشگاه طرشت

مشاور تاسیسات مکانیکی  : مهندس عباس درویش

موقعیت : طرشت
کاربری : ورزشی