پروژه کلینیک آروشا
کارفرما : مهرشاد رابط
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : شهرک غرب – حسن سیف
کاربری : درمانی
بنای کل : 1000 متر مربع