پروژه بیمارستان مدرس

 کارفرما : بیمارستان

موقعیت : سعادت آباد
کاربری : درمانی
بنای کل : 15000 متر مربع